Artist: Nikolay Gorshkov

Nikolay Gorshkov (1923- ca. 2000)